Laatste nieuws:

Bouwplannen? Misschien zijn de gronden in Statievelden iets voor jou!

De gemeente vergunde onlangs Sociale Bouw- en Kredietmaatschappij ARRO Antwerpen voor de verkaveling van een perceel grond aan de Essen-Oldenburgstraat in zes sociale bouwgronden. Wie in aanmerking komt, kan een bouwgrond kopen aan een sociaal tarief en zelf gaan bouwen.

Op de twee hoekpercelen (respectievelijk ca. 354 en 415 m²) kunnen halfopen woningen met inpandige garage worden gebouwd. Op de aangrenzende gronden (ca. 262 m²) is plaats voor gesloten woningen met inpandige garage. Op de twee middelste percelen (ca. 315 m²) kunnen tenslotte halfopen woningen met aansluitende garages worden gebouwd. Alle tuinen zijn bereikbaar via een pad aan de achterzijde van de percelen, dat ontsloten wordt via de Schepen Veraartstraat. De prijzen liggen tussen € 80.000 en € 120.000 (incl. btw)*. Hou er wel rekening mee dat de aankoop van een sociale bouwgrond niet kan met de Vlaamse woonlening (sociale lening).
*onder voorbehoud van goedkeuring

Zes bouwgronden

“Het gemeentebestuur keurde een tijdje geleden de verkaveling van een perceel grond aan de Essen-Oldenburgstraat goed. Het gaat om zes bouwgronden van de intercommunale ARRO Antwerpen,” vertelt schepen voor wonen en ruimtelijke ordening Arno Aerden. “Het biedt zelfbouwers de kans om tegen een relatief goedkope prijs een stuk bouwgrond te kopen, mits ze aan o.a. de inkomensvoorwaarden voldoen. Daarenboven hebben mensen met die een band met Essen hebben voorrang.”

Bouwplannen Misschien zijn de gronden in Statievelden iets voor jou
Arno Aerden
Voorwaarden voor aankoop

-je bent 18 jaar of ouder
-je hebt geen eigendom*
-je belastbaar inkomen is minstens € 9.929 en maximum:
-alleenstaande zonder persoon ten laste € 41.566
-alleenstaande met ernstige handicap zonder persoon ten laste € 45.717
-alle andere gevallen € 62.343
-per persoon ten laste te verhogen met € 4.151
* Hierop zijn enkele uitzonderingen.

Inschrijving

Voldoe je aan de voorwaarden en heb je interesse? Contacteer dan SBK ARRO Antwerpen om je in te schrijven op de wachtlijst voor sociale bouwgronden. De verkoop is gepland in de tweede helft van 2022.

Band met de gemeente

De chronologie van de inschrijvingen bepaalt de volgorde van de verkoop. Dit betekent dat de persoon die eerst inschreef, eerst kan kopen. Een kandidaat-koper met een voldoende band met de gemeente, krijgt echter altijd voorrang. Je hebt een voldoende band als je bij de toewijzing voldoet aan één of meer van de volgende voorwaarden:
-Je woonde 6 jaar of langer onafgebroken in Essen of in aangrenzende gemeente Kalmthout.
-Je werkt minstens halftijds in de Essen.
-Je hebt een voldoende duidelijke maatschappelijke, familiale, sociale of economische band met de gemeente Essen.
-Je krijgt ook voorrang als je in een woning woont die onteigend zal worden.

Verplichtingen na aankoop

Je bent als koper van een sociale bouwgrond verplicht tijdig een woning te bouwen (bouwverplichting) volgens de correcte normen (bouwvolumenormen) en de woning te bewonen (bewoningsplicht).

Bouwverplichting

-Je moet een woning op de bouwgrond bouwen. De woning moet op vier jaar tijd winddicht zijn. De termijn van vier jaar loopt vanaf de datum waarop je de aankoopakte ondertekend hebt. Startte er binnen die vier jaar geen enkele bouwactiviteit, dan wordt de verkoop ontbonden.
-Gebeurden er binnen die vier jaar al werken, maar is de woning nog niet winddicht? Dan betaal je een schadevergoeding aan de sociale huisvestingsmaatschappij. Je betaalt schadevergoeding vanaf het vijfde jaar nadat je je aankoopakte tekende. Het bedrag van de schadevergoeding staat in de verkoopakte. Je betaalt elk jaar zolang de woning niet winddicht is.

Naleven bouwvolumenormen

-Je moet de woning bouwen volgens de correcte bouwvolumes.
-Het volume wordt berekend op basis van de binnenafmetingen van de woning. Het volume boven het maaiveld wordt voor 100% meegerekend. Het volume onder het maaiveld wordt voor 50% meegerekend.
-Wat is het maximale volume van de woning? Voor een sociale bouwgrond is dit maximaal 550 m³. Deze volumenorm wordt verhoogd met 25 m³ per persoon ten laste vanaf de derde persoon ten laste.
-Je bezorgt de sociale huisvestingsmaatschappij een kopie van de omgevingsvergunning en van het bijbehorende dossier. Je bezorgt dit binnen de twee maanden nadat de vergunning goedgekeurd werd. Deze documenten moeten tonen dat de volumenormen nageleefd werden.
-Je betaalt de sociale huisvestingsmaatschappij een schadevergoeding als je deze verplichtingen niet naleeft. Het bedrag van deze schadevergoeding staat in de verkoopakte.

Bewoningsplicht

-Je moet zelf tien jaar in de woning wonen. Deze termijn van tien jaar loopt vanaf de voorlopige oplevering van de woning. Je mag de woning tijdens die periode niet verhuren of er een zakelijk recht op afstaan, ook niet aan een erfgenaam.
-Als je zou overlijden vóór het verstrijken van de termijn van 10 jaar, dan moet één van je erfgenamen de verplichtingen verder naleven.
-Leef jij of een van je erfgenamen deze verplichtingen niet na, dan kan de sociale huisvestingsmaatschappij een schadevergoeding eisen. Het bedrag van deze schadevergoeding staat in de verkoopakte.

Contact

www.arroantwerpen.be
koopwoningen@arroantwerpen.be
03 663 77 20
Gijsbrecht van Deurnelaan 22, 2100 Deurne

Bron en grote foto: gemeente Essen

Facebook46
Twitter
Follow Me
Tweet