Laatste nieuws:
Actieplan Integrale Veiligheid 2018

Actieplan Integrale Veiligheid 2018

Het Actieplan Integrale Veiligheid 2018: Veiligheid, uw en onze zorg! laat zien dat er over de brede linie sprake blijft van een afname van het aantal misdrijven/incidenten in Roosendaal. De basis voor dit veiligheidsbeeld zijn de politiecijfers 2017 (tot en met 8 oktober) en de cijfers uit de Bewonersenquête 2017. We zien weliswaar een goede ontwikkeling maar er blijft werk aan de winkel.

Voldoende voor veiligheid
“We weten uit onderzoek dat inwoners van de gemeente Roosendaal hun buurt een voldoende geven voor de veiligheid. Het gemiddelde “rapportcijfer”, een 7,1, voor veiligheid is vrijwel gelijk aan voorgaande jaren. Dit willen we graag zo houden, maar het kan altijd beter. Punten van aandacht blijven jeugdoverlast, drugsoverlast en klachten over het gedrag van arbeidsmigranten” zegt Burgemeester Niederer in een reactie. ‘Maar veiligheid is niet alleen een zaak van de politie, brandweer en/of gemeente. Effectieve samenwerking tussen alle verantwoordelijke ketenpartners, inwoners en ondernemers draagt bij aan een positief veiligheidsgevoel. We zijn hier samen voor verantwoordelijk”.

Aanpak jeugdoverlast
Bij de aanpak jeugdoverlast kiezen we voor een meervoudige aanpak. We richten onze aanpak o.a. op locaties (de zogenaamde ‘hotspots’) waar overlastmeldingen vandaan komen. Ook wordt een meer persoonsgerichte aanpak toegepast op individuen die regelmatig bij overlastsituaties betrokken zijn (de zogenaamde ‘hotshots’). Daar waar nodig helpen we ouders om weerbaarder te worden en ondersteunen we die ouders bij de opvoeding. Melders van overlast worden in kennis gesteld van de actie die is c.q. wordt ondernomen naar aanleiding van hun melding.

Drugssquad
Aandachtspunt blijft om de door onze inwoners ervaren drugsoverlast verder terug te dringen. Reden waarom we in 2018 met onze drugssquad blijven werken. De drugssquad is samengesteld uit politiemensen en de buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) van de gemeente Roosendaal. Het is een vliegende brigade die zich richt op de overlast door drugshandel op straat, overlast vanwege verkooppunten van drugs in woningen en lokalen en de productie van hard- en softdrugs. Politie, gemeente en waar nodig andere partners vullen elkaar aan en versterken op die wijze de aanpak van drugsoverlast.

Arbeidsmigranten
Vanuit diverse buurten in Roosendaal bereiken ons signalen van overlast door arbeidsmigranten.
Onze toezichthouders en handhavers voeren structureel controles uit en intensiveren de handhaving. Het is thans tijd om de notitie “Arbeidsmigranten in Roosendaal” en de invulling van de huisvestingopgave daarvan, zowel kwantitatief (aantal en grootte) als kwalitatief (locaties, spreiding, voorzieningen) integraal te gaan evalueren. Om die reden willen we nog voor het einde van het jaar in gesprek met direct omwonenden/belanghebbenden, ondernemers, uitzendbureaus en ketenpartners om te bezien in hoeverre welke regelgeving en beleid moeten worden heroverwogen. Uiteraard werken we op dit vlak ook regionaal samen. Roosendaal is namelijk niet uniek in deze situatie.

Cybercrime
De computer en internet zijn niet meer weg te denken. Computertechnologie (ICT) vernieuwt zich razendsnel. Hiermee is ook cybercrime onderdeel geworden van onze dagelijkse wereld. Het openbaar ministerie en politie werken samen met andere overheidsdiensten en het bedrijfsleven om cybercrime op te sporen en te bestrijden. Roosendaal werkt hieraan mee door middel van het vergroten van de awareness bij inwoners en ondernemers. Dit door samen te werken met bestaande koepelorganisatie en brancheverenigingen.

Actieplan Integrale Veiligheid
Het Actieplan Integrale Veiligheid verschijnt jaarlijks. Hierin laat de gemeente zien hoe en met welke partners zij aan (het gevoel van) de veiligheid van Roosendaal werkt. Het beïnvloeden van de veiligheidsbeleving, het verminderen van ervaren overlast en de aanpak van criminaliteit vraagt om een brede inzet. De focus ligt niet alleen op zichtbare, herkenbare en aanspreekbare wijkagenten en strikte handhaving, maar ook op preventie, participatie en het nemen van eigen verantwoordelijkheid.

Bron: gemeente Roosendaal

JH

Facebook2
Facebook
Twitter
Visit Us