Laatste nieuws:
Over d’Aa fase 2 goedgekeurd voor aanbesteding - Plattegrond 2

Aanbestedingstraject fase 2 Over d’Aa goedgekeurd

Dinsdag 28 mei werd tijdens de gemeenteraad het aanbestedingstraject van de tweede fase van de werken aan Over d’Aa goedgekeurd. Tijdens de gemeenteraad gaf schepen Quick een uitgebreide toelichting die zij ook aan Noordernieuws heeft laten toekomen. Graag plaatsen wij deze toelichting in dit artikel, zodat onze lezers al een goed beeld kunnen vormen van tweede fase van de werken en ook weten waar later meer informatie zal volgen.

Over d’Aa fase 2 goedgekeurd voor aanbesteding.

Na een intense periode van overleg en verbeteringen werden de definitieve plannen met felicitaties als zeer goed bevonden in de gemeenteraad. Alles werd dan ook voorzien! Een mooi kerkplein en pleintje aan de Postbaan met extra parkeerplaatsen, oplaadpunten voor elektrische wagen, overdekte en andere fietsenstallingen, ondergrondse glascontainers en groen. Het eerste gedeelte waarbij het kruispunt Postbaan wordt omgelegd zodat dit veel veiliger wordt, heeft hetzelfde uitzicht als in fase 1. Vanaf de dorpskern wordt de inrichting een woonerf met alles op gelijke hoogte, brede fietssuggestiestroken en een 30 km/h regime. In het asfalt zullen duizenden uiltjes geprint worden! Het lastenboek voorziet veel strikte voorwaarden voor een goed verloop van de werken.

Er is in overleg met het studiebureau en de andere partijen Fluvius en Aquafin afgesproken om opnieuw voor een open aanbesteding te gaan, maar om wel meer voorwaarden incl. boetes op te leggen. Prijs is objectief beoordeelbaar, andere gunningscriteria zijn dat dikwijls niet (bvb minderhindermaatregelen of plan van aanpak). Mocht hierover nadien discussie komen bij de gunning, is de kans groter dat dit voor vertraging zal zorgen. In het allerslechtste geval komt het tot een proces. Leg maar eens uit of we 30 werkdagen minder uitvoeringstermijn (beter voor doorgaand verkeer en omleidingswegen) verkiezen en niet dat de bewoners in de werfzone max 3 dagen niet op hun oprit kunnen met de wagen.

We hebben daarom zelf nagedacht over een plan van aanpak. Wat leggen we op en wat is de boete:

 1. Werken worden opgesplitst in 3 fases.
  a. 1ste fase is het kruispunt en moet zo snel mogelijk uitgevoerd worden (15 dagen), omdat dit voor de grootste omleidingen zorgt. In deze fase moet fietsdoorgang gegarandeerd worden met veilig tijdelijk fietspad in asfalt over de werfzone
  b. 2de fase gaat tot net voor de school (90 dagen), zodat de school bereikbaar blijft langs de kant van de kerk.
  c. 3de fase begint aan school (64 dagen) en school moet met tijdelijke asfalt bereikbaar blijven via de afgewerkte 2de fase.
 2. Basisschool Vinho (Vestiging Horendonk 280)
  Gedurende de werken dient de basisschool Vinho op een veilige manier bereikbaar te blijven voor traag verkeer (voetgangers) -> boete is €250,- per inbreuk, tenzij mits goedkeuring van school en gemeente
  Gedurende deelopdracht 3 is de opdrachtnemer belast met het veilig afsluiten van de werfzone van de toegang tot de school alsook het beperken van de risicovolle activiteiten gedurende de schoolspitsuren (enkel gedurende schooldagen): Risicovolle activiteiten worden omschreven als activiteiten met risico op:
  – geluidniveau’s > 100dB zoals: slijpwerken, verdichten, breekhamer, …
  – stofproductie: slijpwerken, geschikt maken van gronden, …
  De bereikbaarheid van de school dient gegarandeerd te worden binnen de werfzone. De toegankelijkheid wordt verhoogd door de aanleg van een voetpad in tijdelijk asfalt. Dit pad heeft een minimale breedte van 1,20 m en wordt onderhouden (herstellen, borstelen, sneeuw- en ijsvrij houden, …). Het pad dient de basisschool te verbinden met de afgewerkte fase 2.
 3. Toegankelijkheid van de bedrijven en kerkgebouw gelegen binnen de projectzone -> €750,- per inbreuk
  De opdrachtnemer dient voldoende overleg te plegen met de bedrijven aangrenzend aan de werfzone. Dit houdt in dat de onbereikbaarheid van de bedrijven beperkt dient te worden tot een minimum. De opdracht voorziet afzonderlijke posten voor de aanleg van minder-hinder steenslag alsook het aanwerken van inritten inclusief onderhoud.
 4. Toegankelijkheid voor de aangelanden binnen de werfzone -> €250,- per inbreuk en per dag (voor niet meegedeelde onbereikbaarheid)
  De opdrachtnemer verbindt zich ertoe de aangelanden minstens 2 dagen op voorhand te verwittigen over de onbereikbaarheid van de woning (door middel van bewonersbrieven). De bewonersbrief dient als kopie bezorgd te worden aan de aanbestedende overheid. De periode van onbereikbaarheid dient steeds zo beperkt mogelijk gehouden te worden. Brieven worden pas verspreid na akkoord van de gemeente over duur van de onbereikbaarheid en inhoud van de bewonersbrief.
  Buiten de werkuren is de werfzone toegankelijk voor de aangelanden.
 5. Aandacht voor fietsers gedurende fase 1 -> €250,- per inbreuk en per dag
  Gedurende fase 1 mag het fietsverkeer niet onderbroken worden. Een veilige doorgang door de werfzone dient gegarandeerd te worden door de opdrachtnemer. Hiertoe zijn posten voor tijdelijke asfalt verharding opgenomen.
 6. Aandacht zwakke weggebruiker
  Bij eventueel ontstane hoogteverschillen als gevolg van de fasering van de werken dient door middel van taluds aangelegd in minder-hinder of fiets/voetpadbruggen de toegankelijkheid maximaal te worden gegarandeerd. De voetganger moet ten allen tijden op een veilige manier de actieve werfzone kunnen passeren.
 7. Huisvuilophaling
  De huisvuilophaling van de aangelanden binnen de werfzone dient gegarandeerd te worden. De bewoners behouden de gewoonte om het huisvuil vooraan te zetten. De opdrachtnemer bundelt deze binnen de werkzone en plaatst ze voor of achter de zone waar ze toegankelijk zijn voor de ophaaldienst. Deze dienstverlening vormt een aannemingslast.
 8. Afstemming opbraak op aanleg van minder hinder
  De aanleg van de minder hinder steenslag dient de opbraak van de verharding zo nauw mogelijk op te volgen. Op deze manier blijft de toegankelijkheid van de werfzone voor de bewoners gegarandeerd. De toegang tot de private eigendommen moet worden gegarandeerd met de aanleg van minder hinder taluds behoudens indien technische niet mogelijk bv. bij uitharding van de boordsteen/kantstrook.

Voor deze extra maatregelen zijn posten opgenomen en zal de aannemer dus een bedrag in euro in zijn offerte hebben staan (bvb voor minder hinder steenslag en -opritten, voor tijdelijke asfalt, voor 2 extra fases). Bij twijfel kan eventueel nog een prijsverantwoording gevraagd worden hoe de aannemer dit inschat.

Volledige toelichting zal gebeuren tijdens verschillende infomomenten voor middenstanders en burgers in de maand september.
Start van de werken is voorzien in oktober van dit jaar, de werken zullen een klein jaar in beslag nemen.

Over d’Aa fase 2 goedgekeurd voor aanbesteding - Plattegrond 1
Over d’Aa fase 2 goedgekeurd voor aanbesteding - Plattegrond 2

Bron: Brigitte Quick

Facebook12
Facebook
Twitter
Visit Us