Laatste nieuws:
40% minder CO2-uitstoot tegen 2030

40% minder CO2-uitstoot tegen 2030

De gemeenteraad keurde een ambitieus klimaatactieplan goed en ondertekende in 2020 het Burgemeestersconvenant 2030 voor klimaat en energie. Dat houdt in dat we ons samen met alle inwoners en sectoren inzetten om de lokale CO2-uitstoot tegen 2030 met minstens 40% te verminderen.

Lokaal energie- en klimaatadaptatieplan

Met het lokale energie- en klimaatadaptatieplan, dat samen met de Essenaar werd opgemaakt, willen we dit doel bereiken. Het plan moet ervoor zorgen dat we de uitstoot van broeikasgassen richting nul brengen en dat we onze samenleving weerbaar maken tegen de gevolgen van klimaatverandering. Het moet ook de toegang tot veilige, duurzame, betaalbare en schone energie verbeteren. Bijkomend moet het de veranderingen van het klimaat opvangen op gemeentelijk niveau en de energiearmoede aanpakken.

Energieverbruik

Energieverbruik is een grote verantwoordelijke voor de uitstoot van CO2. De woningen van de huishoudens zijn met 47,2% de grootste bron van uitstoot in Essen, gevolgd door vervoer (22,6%) en dan de industrie (14,8%). De landbouw zorgt voor 6,2% van de uitstoot uit energie.

13% minder CO2-uitstoot

Globaal gezien daalde de CO2-uitstoot in Essen gemiddeld met 1,3% per jaar tussen 2011 en 2020. De totale daling was in die periode dus 13%. In vergelijking met de provincie Antwerpen (-6,8%) en Vlaanderen (-9,4%) doen we het beter. Om de doelstelling van -40% uitstoot te halen tegen 2030, moeten we naar een daling gaan van -3,05% tussen 2020 en 2030. We moeten dus nog veel inspanningen leveren. Leuk om te weten: met 20,5% was de grootste daling te merken bij de woningen van de huishoudens. Betere isolatie en installatie van zonnepanelen hebben wel degelijk hun effect.

160 concrete maatregelen

Om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en ons voor te bereiden op de gevolgen van de klimaatverandering (zoals droogte en wateroverlast), werkte de gemeente 160 concrete maatregelen uit. Je kan het volledige klimaatplan met cijfers raadplegen op essen.be/klimaat. We lichten enkele maatregelen toe:
-Een van de acties is het ontharden en vergroenen van het openbaar domein. Concreet: de gemeente plantte heel wat bomen in het nieuwe landschapspark WilderTnis, wat vroeger gewoon een weiland was. Begin 2023 kwam er dan weer 3 hectare aan bos bij in Horendonk. We nemen deel aan het Vlaams Kampioenschap Tegelwippen om zo veel mogelijk te ontharden.
-Een andere maatregel is het duurzaam omgaan met verlichting. Een voorbeeld hiervan is het verledden van de straatverlichting. Eind 2024 zal alle openbare verlichting in Essen led zijn. Onze gemeentelijke gebouwen zullen uiteraard ook overal verlicht worden met ledlampen.
-Een laatste voorbeeld is het sensibiliseren van de Essenaar en het stimuleren van ecologische en duurzame keuzes. Dat doen we via allerlei acties en initiatieven. Denk aan onze actie ‘Gerinkel naar de Winkel’ (zie pagina 16), onze duurzaamheidspremies op www.essen.be/duurzaam, het voorzien van deelfietsen, de uitbreiding van ons trage wegennetwerk enzovoort.

Samen kunnen we dit!

Aan het opstellen van dit plan ging heel wat inspraak vooraf. Niet alleen via de gemeentelijke adviesraden, maar ook ons bewonerspanel ‘De Adviseurs’ en inwoners vulden een bevraging in waar ze voorstellen en ideeën gaven. Hier vind je de resultaten van de bevraging van De Adviseurs.

Bron: gemeente Essen
Foto: Pixabay

Facebook22
Twitter
Follow Me
Tweet
Zoetwater en zoutwater Aquaria - Brouwers Roosendaal