Laatste nieuws:
21 mei is de Europese Natura 2000-dag4

21 mei is de Europese Natura 2000-dag

Op 21 mei 1992 werden de Europese habitatrichtlijn en het LIFE programma goedgekeurd. Beiden hebben er sindsdien voor gezorgd dat Europese topnatuur beter beschermd en ontwikkeld werd.

Op 21 mei vieren we elk jaar Natura 2000-dag om deze successen te tonen, evenals de waarde van het netwerk voor onze gezondheid, klimaat en economie. Natura 2000 verbindt tal van grote en kleine natuurgebieden over heel Europa. In GroenRand zijn dat bijvoorbeeld de Kalmthoutse Heide, de Schietvelden, Vrieselhof, Zoerselbos, Vliegveld Malle, ’s Herenbos… Door natuurgebieden te vergroten, verbeteren en/of verbinden, vergroot de overlevingskans van de natuur. Zo wil GroenRand het biodiversiteitsverlies stoppen.

21 mei is de Europese Natura 2000-dag5
©Regionaal Landschap de Voorkempen
Natura 2000 is een netwerk van Europese topnatuur

Het omvat 27.000 gebieden en beslaat zo ongeveer 18% van Europa. Het is één van de grote verwezenlijkingen van de Europese Unie en vormt de ruggengraat van het Europees natuurbehoud. Het Natura 2000 netwerk in Vlaanderen bedekt ongeveer 12,3 % van het Vlaams gewest, goed voor ruim 166.000 hectare. Met Natura 2000 roept Europa de achteruitgang van de natuur een halt toe. Natura 2000 wil over heel Europa de nodige ruimte bieden aan verschillende soorten planten en dieren, en de gebieden waarin ze leven. En die natuur levert ook voordelen op voor de mens: zuiver water, ruimte voor recreatie, een gezonde bodem, frisse lucht… Het is een Europees netwerk van gebieden die door de lidstaten van de Europese Unie werden aangewezen als Speciale Beschermingszone ter uitvoering van de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. Deze gebieden zijn aangeduid om Europees beschermde habitattypes en soorten de kans te geven om duurzaam te overleven zodat de Europese biodiversiteit bewaard blijft. LIFE is het instrument van de Europese Unie dat de projecten voor natuurbehoud en milieubescherming financieel ondersteunt in de verschillende lidstaten. Een LIFE project realiseert altijd een concrete meerwaarde voor de natuur.

GroenRand wenst in haar projectgebied versnipperde Natura 2000-kernen te verbinden tot robuuste gehelen

Verbinding 1:
-Het Klein en Groot Schietveld, De Maatjes, Wuustwezelheide zijn Natura 2000-gebieden. Ze bestaan uit habitatrichtlijngebied ‘Klein (3) en Groot Schietveld (4)’ en vogelrichtlijngebied ‘Groot Schietveld, De Maatjes en de Wuustwezelheide (2). Het gebied beslaat 4616,24 hectare.
-Langs de zuidrand van het Klein Schietveld loopt de Antitankgracht. Met de aankoop van het Beltenbos in Kapellen kan het volledige deelgebied van SBZ Schietvelden voortaan optimaal worden beheerd. Het is de link tussen het militair domein en ´De uitlegger´ en de Antitankgracht.
– De Schietvelden kunnen verbonden worden met het Grenspark Kalmthoutse Heide (1), dat tevens deel uitmaakt van het Natura-2000 netwerk. Ook het Moretusbos in Stabroek maakt deel uit van het Natura 2000-gebied.
-Het Ertbrandbos en het Fort van Ertbrand sluiten aan bij de Antitankgracht. Naast zijn historische waarde is het fort een uiterst geschikt leef-en overwinteringsgebied voor tal van vleermuizen. In die zin is het opgenomen in het Natura 2000 netwerk van de Europese Unie.

21 mei is de Europese Natura 2000-dag 1
21 mei is de Europese Natura 2000-dag 2

Verbinding 2:
-Het Vrieselhof (1), de Halse bossen, het Groot Schijn, de Tappelbeek en het Zoerselbos (2) maken deel uit van het Natura-2000-netwerk.
-Het Vliegveld Malle (200 ha) het bosreservaat ‘s Herenbos – Zalfen (100,64 ha) maken tevens deel uit van dit Europese netwerk (3).

21 mei is de Europese Natura 2000-dag 3
21 mei is de Europese Natura 2000-dag 4

Afbeeldingen kaarten zijn uitvergrotingen van Natura 2000-gebieden | Natura2000

DW

Facebook17
Twitter
Follow Me
Tweet